งาน “สัมมนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ธุรกิจแห่งอนาคต”

ขอขอบคุณทาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ⚡🙏
ที่เชิญ 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐕𝐀𝐔𝐋𝐓 เข้าร่วมงาน “สัมมนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ธุรกิจแห่งอนาคต”
และให้ความรู้ผู้ประกอบการในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์