ร่วมงานกับเรา

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพ
บริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่ว่าง

คุณสมบัติ :

  • สัญชาติไทย
  • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100กิโลวัตต์ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ / บริหารงานก่อสร้าง
  • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
  • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
 

คุณสมบัติ :

  • สัญชาติไทย
  • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100กิโลวัตต์ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ / บริหารงานก่อสร้าง
  • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
  • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล
 

คุณสมบัติ :

  • สัญชาติไทย
  • เพศชาย, อายุ 35 ปีขึ้นไป (สามารถประจำต่างจังหวัดได้)
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 100กิโลวัตต์ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปีอย่างน้อย ด้านการบริหารโครงการ / บริหารงานก่อสร้าง
  • มีความเป็นผู้นำ และมีทักษะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • สามารถโค้ชสอนงาน และบริหารจัดการทีมได้อย่างสร้างสรรค์
  • สามารถวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาได้ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ทักษะการเขียนและการพูด)
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยน์ส่วนบุคคล