ผลิตไฟฟ้า

โดยกลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งถือว่าเป็น กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานต่ำ ตลอดจนสามารถสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว จึงขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ  จากเดิมเป็นเพียงผู้จัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เข้าสู่การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน

    กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

 

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติรับทราบมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งของแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) รวม 200 MWp จำแนกเป็น 100 MWp สำหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศัย และอีก 100 MWp สำหรับอาคารประเภทธุรกิจและโรงงาน ทั้งนี้ ให้มีการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2556 ด้วยอัตราการรับซื้อแบบ Feed-in Tariff   ระยะเวลาการสนับสนุน 25 ปี

พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำช่วยให้การใช้พื้นที่ติดตั้งแบบเดิมลดลงสามารถนำไปใช้เพีอการเกษตรหรือประโชน์อี่นได้ โดยใช้พิ้นที่น้ำแทน เช่นอ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นต้น ทั้งนี้ยังสามารถช่วยลดการละเหยชองแหล่งน้ำ ในด้านประสิทธิภาพการผลิตจะมากกว่าแบบติดตั้งบนพี้นดินและบนหลังคาเนี่องจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่าทำให้ประประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำเพิ่มขึ้น